Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna

2015-11-23 1543
Art. czytany: 842 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ŁĄCZNA
zawiadamia o:
możliwości zapoznania się z projektem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łączna na lata 2015-2032”.

Każdy ma prawo do:

• Zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna, pok. nr 7.
• Składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: n.karczewska@bip.doc.pl) w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia tj. od 23.11.2015 r. do 14.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna, pok. nr 7.
• Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
• Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna.Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński