WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2015-12-17 0813
Art. czytany: 1085 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Wydziału Technicznego w Urzędzie Gminy w Łącznej.

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
publicznych,
- preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub studia podyplomowe z zakresu
prawa zamówień publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b) staż pracy co najmniej 5 lat (lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności
gospodarczej ) o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
c) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o samorządzie gminnym,
b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji, w tym m.in. :
- umiejętność analizowania i oceny dokumentacji projektowej pod kątem jej
kompletności,
- umiejętność należytej koordynacji procesu inwestycyjnego wraz ze znajomością
procedur odbioru,
- umiejętność przygotowania procedur przetargowych i właściwej kontroli realizacji
zadania,
- umiejętność należytego finansowania inwestycji wraz z aktualizowaniem wszelkich
dokumentów budżetowych i planistycznych dotyczących realizowanego zadania,
- umiejętność przygotowania umów dot. realizacji inwestycji i ich odbiorów.
d) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
e) ogólna znajomość zasad kosztorysowania,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przygotowywanie i realizacja inwestycji gminnych, poprzez:
- opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji,
- zlecanie lub opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
- przygotowywanie umów dot. realizacji inwestycji i ich odbiorów,
- udział w koordynowaniu i przygotowywaniu przetargów i zapytań o cenę,
- koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wykonawcą,
- sprawdzanie faktur, rachunków przejściowych i końcowych przedkładanych przez
wykonawców pod względem merytorycznym,
- sprawdzanie jakości wykonanych robót i uczestniczenie w odbiorze końcowym
zadania oraz jego rozliczanie (m.in. zużycie materiałów),
- dochodzenie kar umownych od wykonawców,
- realizowanie całokształtu spraw związanych z okresem gwarancji, rękojmi za wady,
- sporządzanie dokumentów związanych z przyjęciem inwestycji jako środek trwały
lub dokumentów związanych z przekazaniem inwestycji w użytkowanie innej
jednostce.
b) przygotowywanie planów i harmonogramów rocznych inwestycji,
c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
d) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Techniczny, I piętro,
c) bardzo dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
e) występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych,
f) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
g) wynagrodzenie wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łącznej,
h) z upływem 3-miesięcznego okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony a potem także na czas nieokreślony.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w tut. Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej
niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
f) oryginał kwestionariusza osobowego,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
k) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nin. rekrutacji.

Wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Technicznego w Urzędzie Gminy w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna do dnia 30 grudnia 2015r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej)
a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom.. 692 359 680