Uchwała Nr 100 /2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2015 roku

2015-12-21 0835
Art. czytany: 512 razy

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok

Uchwała Nr 100 /2015
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Stanisław Banasik
Członkowie: Wojciech Czerw
Ireneusz Piasecki
po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 roku projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
przedstawionego przez Wójta Gminy Łączna - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art.
19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) uchwala co następuje:
Gmina Łączna ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na
2016 rok deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe w
kwocie 18.230.000 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 19.530.000 zł. Deficyt budżetu 2016 roku
w wysokości 1.300.000 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami
kredytów - co wynika z § 3 projektu uchwały budżetowej.
Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna źródła przychodów finansujących
deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych. Przychody z tytułu kredytów uwzględnione w limicie zobowiązań
przewidywanych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu - określonym w § 11
projektu uchwały budżetowej. Należy zwrócić uwagę, że w załącznikach do projektu uchwały
budżetowej: nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w
2016 roku' i nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.' wskazano źródło finansowania
inwestycji z kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.675.000 zł. tj. o 375.000 zł wyższej od
wskazanej w § 3 uchwały, kwoty źródła pokrycia deficytu kredytami (1.300.000 zł).
Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu
zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Łączna
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.