PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych

2015-12-31 1112
Art. czytany: 1255 razy

Łączna, 30 grudnia 2015 r.
PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, zostały przeprowadzone w dniach 9 grudnia do 30 grudnia 2015 r..
Pierwszy etap prezentacji projektu w/w Programu miał miejsce podczas posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Łączna w dniu 9 grudnia br. Podczas tego posiedzenia Program został omówiony członkom Rady, wśród których znajdowali się także członkowie 4 organizacji pożytku publicznego z terenu naszej Gminy.
Następnie w dniu 11 grudnia br. zaproszenie do konsultacji społecznych w/w Programu zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, które do dnia dzisiejszego przeglądało prawie sto osób.
Kilku organizacjom projekt uchwały został przekazany pocztą elektroniczną, niektórym został wydrukowany i przekazany „do rąk własnych” w tut. Urzędzie, a w wyjątkowych przypadkach o rozpoczętych konsultacjach Sekretarz Gminy osobiście informował telefonicznie.
Radnym jak również sołtysom, którzy w znacznej liczbie także są członkami kół gospodyń wiejskich bądź innych organizacji dostarczone zostały wydrukowane i dostarczone projekty Wieloletniego Programu Współpracy wraz zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie Rady.
Ponadto ogłoszenie o konsultacjach wywieszono w dniu 11 grudnia br. również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
Tematem prowadzonych konsultacji, było wyrażenie przez organizacje opinii na temat przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.

Do dnia dzisiejszego nie zgłoszono żadnych opinii i poprawek do projektu w/w Programu współpracy.
Zgodnie z § 4 ust. 6 uchwały Nr XLIII/36/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji konsultacje uważa się za ważne.
Z uwagi na powyższe Projekt Wieloletniego Programu współpracy na lata 2016-2020 został skierowany pod obrady Rady Gminy Łączna.

Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy BIP, w zakładce „Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Mirosław Kopytek
Sekretarz Gminy Łączna