Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe za rok 2015

2016-02-05 1417
Art. czytany: 1271 razy

ZS. 032.1.2016 Gózd, dn. 05.02.2016r.

RADA GMINY W ŁĄCZNEJ

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe za rok 2015.

Zespół Szkół w Goździe obejmuje dwie jednostki: Szkołę Podstawową im. E. G. Kaszyńskiego ,, Nurta” w Goździe oraz Przedszkole Samorządowe w Goździe.
Stan zatrudnienia:
Zespół Szkół w Goździe zatrudnia 15 nauczycieli w tym: 1 dyrektor i 10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin .
Jeden nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej uzupełnia etat w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Stan zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi – 13,98.
Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami z posiadanym wykształceniem pedagogicznym, z czego 9 nauczycieli jest dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 nauczycieli kontraktowy, 1 stażysta.
Zespół zatrudnia również 7 pracowników obsługi i 3 pracowników sezonowych.
Uczniowie:
W roku szkolnym 2014/2015 do Zespołu uczęszczało 112 uczniów :
w tym 36 dzieci przedszkolnych w dwóch grupach i 76 uczniów w 6 oddziałach.
W bieżącym roku szkolnym Zespół stanowi 110 uczniów, w tym 24 dzieci przedszkolnych 3-5 letnich ( jedna grupa), oraz 86 uczniów w 6 oddziałach.

W roku szkolnym 2014/2015 wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej a 14 z nich ukończyło szkołę .
Średnia ocen uczniów szkoły wyniosła 4,45.
Wynik sprawdzianu szóstoklasisty ukształtował się w staninie 7 , na poziomie wysokim 29,07 pkt. co stanowi 72,68%. ( średnia dla powiatu 59,86%). Wysoki wynik szkoły wpłynął na zajęcie 9 miejsc przez naszą gminę w województwie.

Pomoc rzeczowa i finansowa, wsparcie psychologiczne, wypoczynek :
W ramach współpracy z GOPS w 2015 roku w okresie od stycznia do czerwca korzystało z bezpłatnego dożywiania w formie drugiego śniadania 11 uczniów, w okresie od września do grudnia 13 uczniów, z czego 5 świadczenia były płacone za całodzienne wyżywienie w przedszkolu.

We wrześniu 2015 r. – szkoła otrzymała 24 kompletów bezpłatnych podręczników MEN oraz dotację na zakup materiałów dodatkowych w wysokości 4658,07 zł, natomiast z wyprawki szkolnej skorzystało 4 uczniów wysokości 1000zł.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku- Kamienna 10 uczniów skorzystało z badania w poradni z powodu trudności w nauce i problemów z zachowania ( 7 uczniów szkoły i 3 dzieci z przedszkola).
Współpracowano z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Łącznej poprzez:
pozyskiwanie środków finansowych dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej, udział uczniów w półkoloniach letnich, otrzymanie paczek świątecznych dla potrzebujących
Placówka współpracuje z Komisariatem Policji w Suchedniowie w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Bardzo dobrze przebiega współpraca z rodzicami uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i przedszkola.
Szkolne organizacje:
W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski, Koło PCK, Szkolny Klub Europejski.
Projekt edukacyjny:
Szkoła uczestniczyła w Projekcie „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
Projekt zakładał realizację programów rozwojowych w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Łączna i polegał między innymi na organizacji zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.
Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności kluczowych uczniów szkół z terenu Gminy Łączna poprzez udział w zajęciach rozwojowych, wyrównawczych i wyjazdach edukacyjnych w okresie od września 2013 roku do czerwca 2015 roku.
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do każdego rodzaju zajęć w tym pomoce do zajęć lekcyjnych, sprzęt sportowy, stroje do tańca i przedstawień teatralnych oraz sprzęt multimedialny , w tym m. in. tablica interaktywna.
W ramach projektu uczniowie skorzystali z dwóch trzydniowych wyjazdów do Zakopanego i Wisły oraz z wyjazdów jednodniowych do : Kielc i Oblęgorka, Warszawy, Krakowa i Chorzowa.
Konkursy pozaszkolne:
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach pozaszkolnych m. in.:
1)Kuratoryjnym konkursie humanistycznym , matematycznym i języka angielskiego,
2) Świętokrzyskim Dniu Bezpiecznego Internetu, 3) Ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Fox 2015
4) Gminnym Konkursie Języka Angielskiego
5) Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego w Suchedniowie
6) Diecezjalnym konkursie biblijnym
7) Ogólnopolskiej olimpiadzie historycznej ,,Olympus ”
8) Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie,
9) Konkursie Recytatorskim Poezji Świętokrzyskiej w Łącznej,
10) Gminnym Konkursie o Uzależnieniach „Zdrowy styl życia”,
11) Powiatowym konkursie z profilaktyki uzależnień dla szkół podstawowych,
12)Gminnym konkursie matematyczny i ortograficzny klas I- III 13)Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym im. Emilii Peck w Suchedniowie,
14)Gminnym konkursie głośnego czytania
15)Powiatowym konkursie wiedzy pożarniczej.
16)Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Łącznej
17)Powiatowym konkursie ,,Bezpieczeństwo na 5'
18)Powiatowym konkursie ,,Bezpieczeństwo na drodze'
Ponadto :
-realizowano zajęcia w ramach edukacji europejskiej przeprowadzone przez przedstawicieli Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kielce
-szkoła uczestniczyła w akcji charytatywnej „Gorączka Złota”, zbiórka baterii, ,, Góra grosza”
-realizowano m. in. programy:
1),, Radosne Przedszkole”
2. „Chroń dziecięce uśmiechy”.
3. program Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku Kamiennej „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Trzymaj formę”
4. Bezpieczeństwo w sieci
5. „ Nie palę, nie piję i zdrowo żyję”
W grudniu 2015r. Szkoła przygotowała wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który zapewni doposażenie zasobów bibliotecznych

Kontrole zewnętrzne:
27 marca 2015 roku Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę planową w zakresie realizacji wychowania fizycznego - zaleceń nie wydano. 06 maja 2015r Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamienna przeprowadziła kontrolę stanu sanitarno-technicznego obiektu łącznie z blokiem żywieniowym- zaleceń nie wydano.
15 maja 2015 roku Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę planową w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży realizacji zagrożonych uzależnieniami - zaleceń nie wydano.
Ponadto w placówce Inspektor nadzoru budowlanego dokonał kontroli stanu technicznego budynku przed rozpoczęciem roku szkolnego - zaleceń nie wydano.

Remonty i inwestycje:
Remonty i inwestycje w 2015r stanowiły kwotę 8220 zł:
1. Oświetlenie budynku szkolnego
2. Wymiana pionu CO, montaż osłon na grzejniki, malowanie pomieszczeń
3. Adaptacja mieszkania na cele szkolne.

Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe
Urszula Wilkosz