S p r a w o z d a n i e z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz z realizacji uchwał Rady Gminy ( od dnia 30 grudnia 2015r. do 5 lutego 2016r. )

2016-02-09 1301
Art. czytany: 1463 razy

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!


S p r a w o z d a n i e

z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy
oraz z realizacji uchwał Rady Gminy
( od dnia 30 grudnia 2015r. do 5 lutego 2016r. )


I. Uczestniczyłem :

7 stycznia - w rozprawie sądowej z powództwa p. Jacka Śladkowskiego przed
Sądem Rejonowym w Kielcach o cofnięcie kary nagany,
9 stycznia - w spotkaniu opłatkowym w Ochotniczej straży Pożarnej w Łącznej,
10 stycznia – w przeglądzie pastorałek i kolęd w kościele parafialnym w Łącznej,
15 stycznia – w promocji Gminy Łączna i całego Powiatu w Warszawie,
16 stycznia - w odsłonięciu pamiątkowej tablicy przed budynkiem Zespołu Szkół
w Łącznej „w hołdzie nauczycielom tajnego nauczania”
18 stycznia - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach,
- w spotkaniu z sołtysem klonowa p. B. Bielą w sprawie linii
komunikacyjnej z Klonowa do Kielc,
19 stycznia – w rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami na stanowisko
kierownika wydziału technicznego,
30 stycznia – w spotkaniu opłatkowym z kołem emerytów i rencistów w Łącznej,
1 lutego - w posiedzeniu komisji gospodarczej
2 lutego - w spotkaniu wraz ze Starostą Skarżyskim w Starostwie Kieleckim
w sprawie remontu mostu Barcza – Klonów uniemożliwiającego
kursowanie linii nr 12 do Klonowa,
3 lutego - w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim i Wójtem Gminy Masłów
w sprawie remontu mostu w Barczy,


II. Wydałem zarządzenia:

- w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Łączna w 2016 roku,
- w sprawie zmian w składzie Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań gminy z zakresu
przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla
dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2016 roku, tj. półkolonii
w Łącznej i w Klonowie,
- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku,

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
Tak jak wstępnie informowałem na ostatnim posiedzeniu - w 2016 roku Gmina Łączna złożyła wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na następujące inwestycje :
- Przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jęgrzna - Zajamnie
- Przebudowa drogi gminnej nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka
- Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów
Wnioski na w/w inwestycje zostały złożone na łączną kwotę kosztów całkowitych 2 784 585,75zł. Łączne wnioskowane dofinansowanie to 1 771 830 zł.
Ponadto Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łączna, koszt całkowity 28 000 zł, wnioskowana dotacja to 22 400 zł.
Uprzejmie informuję, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej gminy został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości:
1. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jęgrzna, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 o pow. 0.2100 ha,
2. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Podlazie, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/3 o pow. 0.0515 ha,
Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 26 stycznia 2016 roku do 16 lutego 2016 roku.


Z ostatnich wniosków :

- droga do zalewu została poprawiona,
- firmie Sanitex zlecono naprawę drogi gminnej od nr 2-4 w Goździe, która poprawi
stan tej drogi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,
- w Występie uprzątnięcie ziemi zlecono ZGK,
- ubytki na drodze w Ostrowie zostaną uzupełnione gdy pozwoli na to pogoda,
- nowe tablice ogłoszeń zostaną zamontowane do końca tego tygodnia,
- kosz na śmieci w miejscowości Występa został już zamontowany,
- chodnik w Goździe zostanie naprawiony jak ustaną mrozy.
- wystosowano pismo do ZDP w sprawie oczyszczenia rowu w Występie,
- zlecono wyczyszczenie przepustu w miejscowości Występa z terminem wykonania
do końca lutego.
- firma konserwująca oświetlenie sprawdziła układ odpalający oświetlenie uliczne
w miejscowości Występa i nie stwierdziła nieprawidłowości przy załączaniu.
Jednakże istnieje możliwość, że przy dużym poborze energii z danej stacji może
wystąpić spadek napięcia, co może skutkować powolnym odpalaniem oświetlenia.
- wykonaliśmy wstępne rozeznanie w sprawie oświetlenia ulicznego na odcinku
Podzagnańszcze – Zaskale. Koszt wykonania projektu może wynieść ok. 10 tys. zł.,
natomiast wybudowanie linii oświetleniowej ok. 70-80 tys. zł w zależności od
zastosowanych źródeł światła.

Ponadto spotykałem się z mieszkańcami w sprawach :
- studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
- zatrudnienia i staży,
- pomocy społecznej.Łączna, 5 lutego 2016r.