OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 22 lutego 2016 r.

2016-02-22 1502
Art. czytany: 827 razy

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informujemy o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łączna na lata 2016 - 2022 ”
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna, pok. nr 4.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łączna na lata 2016 - 2020”.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a.kopec@laczna.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. od 22.02.2016 r. do 14.03.2016 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna

Wójt Gminy Łączna
/-/Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicach ogłoszeń na terenie Gminy
2. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej
3. stronie internetowej
4. a/a