UCHWAŁA NR …………./2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia … marca 2016 r.

2016-03-01 1451
Art. czytany: 984 razy

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli

UCHWAŁA NR …………./2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia … marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) oraz art. 251 i art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego :
a) § 5 otrzymuje brzmienie :
„Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. d), niespełniające warunków wymienionych w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymuje z budżetu Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ustalonych zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy.
b) § 6 otrzymuje brzmienie :
„Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. e), może otrzymywać z budżetu Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ustalonych zgodnie z art. 90 ust. 1c ustawy.

§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr ……………….. Rady Gminy Łączna z dnia …… marca 2016r.
Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji udzielonej dla placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju podmioty.
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty Rada Gminy Łączna, w dniu 30 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w tej sprawie w oparciu o nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku akty prawne.
Jednakże, dla zapewnienia większej przejrzystości uchwały w kwestii wysokości dofinansowania niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zmienia się brzmienie § 5 i § 6 określając procentowo wysokość dotacji na każdego ucznia.
Powyższe zmiany w pełni uzasadniają podjęcie niniejszej uchwały czyniąc w/w akt prawa miejscowego bardziej przejrzystym i zrozumiałym.