OBWIESZCZENIE

2016-03-22 1259
Art. czytany: 798 razy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz Nr XXX/34/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna gminy Łączna.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 kwietnia 2016r. do 9 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 1330 w Urzędzie Gminy w Łącznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna na adres: 26-140 Łączna, Kamionki 60 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2016 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
• projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna,
• prognozie oddziaływania na środowisko w.w. planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym - zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:
4. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
5. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
6. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: uglaczna@bip.doc.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łączna.


Wójt Gminy Łączna
/-/
Romuald Kowaliński