OBWIESZCZENIE

2016-03-22 1301
Art. czytany: 987 razy

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łączna

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach administracyjnych gminy Łączna, w dniach od 7 kwietnia 2016 r. do 9 maja 2016r., w siedzibie Urzędu Gminy Łączna.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna o godzinie 1200.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- ww. projektem studium,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium.
Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 maja 2016 r. w formie:
1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: uglaczna@bip.doc.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna.Wójt Gminy Łączna
/-/
Romuald Kowaliński