Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 marca 2016 roku

2016-04-06 1334
Art. czytany: 613 razy

w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), zarządzam co następuje:


§1.
Upoważniam Panią Bernardynę Wasińską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Z 2016r.,
poz. 195) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącznej.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.