Pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna -Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie na długości 1,43884 km”

2016-04-25 1544
Art. czytany: 539 razy

W związku z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), informuję
że w dniu 22.04.2016 r., wpłynęły pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna -Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie na długości 1,43884 km”, następującej treści:

Pytanie 1
W przypadku zrealizowania całości zamówienia przed wyznaczonym terminem płatności przez Zamawiającego, zgodnie z art 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o vat, faktura musi być wystawiona najpóźniej 30 dni od daty wykonania, czyli przedłożenia do odbioru usługi przez wykonawcę. Czy w związku z tym Wykonawca będzie mógł zgodnie z obowiązującymi zasadami wystawić fakturę Vat w ciągu 30 dni od odbioru wykonanego zamówienia?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem zachowania zapisów z § 2 pkt.6 wzoru Umowy, „zapłata za wykonane zadanie może nastąpić nie wcześniej niż w kwietniu 2018r.”

Pytanie 2
Czy Zamawiający za okres oczekiwania na zapłatę faktury powyżej 30 dni za wykonane roboty (w umowie z Zamawiającym termin zapłaty § 2 ust 5 określony jako 30 dni) zapłaci odsetki ustawowe w wysokości ustalonej przez Min. Finansów ogłoszone w Dzienniku Ustaw?
Rozpatrując § 2 ust, 6 zawierający odroczenie płatności za zrealizowane zamówienie przed terminem zakończenia tj. 31.03.2018 r płatność za wykonanie nastąpi nie wcześniej niż w kwietniu 2018 r., Zamawiający musi przede wszystkim wziąć pod uwagę przepisy zawarte w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z póżn. zm.).
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 3
Faktura VAT za wykonane roboty budowlane wystawiona po zakończeniu robót, rozliczeniu końcowym i odbiorze zakresu umownego płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych i zatwierdzenia ich przez Zamawiającego przy potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Czy Zamawiający uwzględni w zapisach umownych przysługujące prawo naliczenia odsetek w przypadku nie zapłacenia faktury VAT zgodnie z § 2 ust 5 w terminie 30 dni.

Odpowiedź:
Tak, jeśli termin zapłaty będzie przypadał na kwiecień 2018r.

Pytanie 4
Czy po zakończeniu robót i zrealizowaniu całości zamówienia przez Wykonawcę oraz rozliczeniu końcowym, Zamawiający nie będzie zwlekał z odbiorem zakresu umownego i przekaże podpisany protokół odbioru końcowego bez zbędnej zwłoki.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 5
Czy Zamawiający uzależnia podpisanie umowy od pozyskania środków na sfinansowanie zamówienia? Jeżeli tak, proszę o wskazanie terminu przewidzianego na podpisanie umowy.
Odpowiedź:
Tak. W ciągu 30 dni związania ofertą.