WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Łącznej

2016-06-15 0754
Art. czytany: 963 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Urzędzie
Gminy w Łącznej.

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach o zbliżonym zakresie
obowiązków,
c) posiada wykształcenie wyższe techniczne o specjalności umożliwiającej wykonywanie
zadań na w/w stanowisku,
d) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków i wymagań.

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
a) ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o samorządzie gminnym, a zwłaszcza ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz planowaniu przestrzennym,
b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przygotowanie materiałów niezbędnych do sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze przetargowej i bezprzetargowej, sprzedaż budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali i garaży w drodze przetargu, oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w domach na rzecz najemców,
b) przekazywanie gruntów gminnych w dzierżawę, najem i użyczenie,
c) prowadzenie rejestru umów,
d) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,
e) komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy,
f) regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Gminy,
g) prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości na wniosek stron,
h) prowadzenie rejestru wydanych decyzji w ramach prowadzonych zadań,
i) dokonywanie okresowej aktualności studium i planów miejscowych,
j) wydawanie za opłatą administracyjną wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru wydanych wypisów i wyrysów,
k) naliczanie opłat adjacenckich lub rent planistycznych,
l) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy.

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat
a) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Techniczny, parter,
b) bardzo dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,
c) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
d) występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych,
e) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
f) wynagrodzenie wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łącznej,
g) z upływem 3-miesięcznego okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony a potem także na czas nieokreślony.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w tut. Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej
niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
f) oryginał kwestionariusza osobowego,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nin. rekrutacji.

Wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna do dnia 1 lipca 2016r. godz. 14.00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej)
a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom.. 692 359 680