OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 lipca 2016 r.

2016-07-20 0907
Art. czytany: 978 razy

w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) podaje się do publicznej
wiadomości:
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2016
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się co następuje:
§1
W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu
ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
publicznego, wprowadza się zakaz drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, o których
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 1367 z późn. zm.), tj. materiałów lub przedmiotów, które zgodnie
z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r.
Nr 110 poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku
do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, na następujących obszarach
województwa świętokrzyskiego i w następujących niżej wskazanych dniach i godzinach:
1) w dniu 2L07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 22.00 na terenie gminy Wiślica;
2) w dniu 23.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie gmin Koprzywnica
i Samborzec oraz Miasta Sandomierza;
3) w dniach od 27.07.2016 r. do 29.07.2016 od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie
powiatu kazimierskiego.
§2
Zakaz o którym mowa w § 1 obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach
ogólnodostępnych.
§3
Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy przewozu:
1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz przewozów konwojowanych przez te służby,
2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.
§4
Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1, podlegają karze grzywny wymierzanej
w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
0'.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 774, 1485 i 1707).
§5
Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach
i Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego
§6
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia,
§7
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach masowego przekazu.
§8
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.