WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

2016-08-11 0911
Art. czytany: 1051 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
publicznych,
- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub ochrona środowiska,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku
urzędniczym,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym w zakresie
eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (lub wykonywanie przez co
najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami
na nin. stanowisku ).

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
a) znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych,
gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy,
b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość zasad planowania i realizowania remontów i modernizacji, w tym m.in. :
- umiejętność analizowania i oceny dokumentacji projektowej pod kątem jej
kompletności,
- umiejętność należytej koordynacji procesu inwestycyjnego wraz ze znajomością
procedur odbioru,
- umiejętność przygotowania procedur przetargowych i właściwej kontroli realizacji
zadania,
- umiejętność należytego finansowania zadania wraz z aktualizowaniem wszelkich
dokumentów budżetowych i planistycznych dotyczących realizowanego zadania,
- umiejętność przygotowania umów dot. realizacji zadania i ich odbiorów.
a) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
b) ogólna znajomość zasad kosztorysowania,
c) prawo jazdy kat. B,
g) doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,
h) kultura osobista, komunikatywność, kreatywność i umiejętność efektywnego
porozumiewania się z ludźmi.4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
2. Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu,
3. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi
w dyspozycji Zakładu oraz nadzór nad powierzonym mieniem komunalnym,
4. Opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładanie sprawozdań z jego
wykonania,
5. Nadzór nad gospodarką finansową oraz dbanie o pozytywny wynik ekonomiczny Zakładu,
6. Przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej
i bieżącej działalności Zakładu,
7. Aktualizowanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dot. funkcjonowania Zakładu.
9. Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
10. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych, kontrola i ocena pracowników oraz zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy,
11. Nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej określoną uchwałą Nr 35/IX/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, tj. m.in. : zapewnienie zaopatrzenia w wodę ludności i instytucji (wydawanie warunków technicznych przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnych oraz zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków), odprowadzania i oczyszczania ścieków, konserwacja sieci wodno–kanalizacyjnej, zaopatrzenie w ciepło instytucji gminnych (utrzymanie kotłowni), remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wyznaczanie nowych kierunków działania i rozwoju Zakładu,
12. Przygotowywanie planów i harmonogramów rocznych inwestycji i remontów,
13. Przygotowywanie i realizacja remontów i modernizacji poprzez:
- opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych robót,
- zlecanie lub opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
- przygotowywanie umów dot. realizacji robót i ich odbiorów,
- przygotowywanie postępowań przetargowych i zapytań o cenę,
- sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym i zatwierdzanie ich
do zapłaty,
- sprawdzanie jakości wykonanych robót i uczestniczenie w odbiorze końcowym
zadania oraz jego rozliczanie (m.in. zużycie materiałów),
- dochodzenie kar umownych od wykonawców,
- realizowanie całokształtu spraw związanych z okresem gwarancji, rękojmi za wady,
- sporządzanie dokumentów związanych z przyjęciem inwestycji jako środek trwały.
14.Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Zakładu oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
15.Współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
16. Załatwianie bieżących i doraźnych interwencji mieszkańców dot. w/w zadań.

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat
b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Łączna 115, parter,
c) bardzo dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
e) wyjazdy w teren,
f) występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych,
g) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
h) wynagrodzenie wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie,
i) z upływem 3-miesięcznego okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony a potem także na czas nieokreślony.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w tut. Zakładzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
f) oryginał kwestionariusza osobowego,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
k) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nin. rekrutacji.

Wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika ZGK w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna
do dnia 23 sierpnia 2016r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej),
a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680