Przetarg na budowę wodociągu w Goździe

2004-09-02 1434
Art. czytany: 2984 razy

Przetarg na budowę wodociągu w Goździe

Łączna 2004 - 09-02 Znak : I - 22262 - 1 - 04 O G Ł O S Z E N I E Gmina Łączna z siedzibą Urzędu w msc. Kamionki 60, 26-140 Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 960 m sieci wodociągowej w miejscowości Gózd ( pożądany termin wykonania - 15.11.2004r. ). Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością w wysokości 15 złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.00 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 20.09.2004 r do godz. 10.30 Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 20.09 .2004 r o godz.11.00 Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów : a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie sieci wodociągowej - 85 % b) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m i przekroju fi 40 mm - 5% c) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m i przekroju fi 50 mm - 5% d) okres rękojmi - - 5% Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni od dnia 20.09.2004 r.