Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna

2016-10-17 1112
Art. czytany: 910 razy

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łączna
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń tego planu.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.);
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Łączna uchwały nr XII/52/2015 z 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze Gminy Łączna, uchwalonego Uchwałą Nr 27/VI/2003 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 września 2003 r., zmienioną Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011 r. oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jego ustaleń.
Położenie obszaru objętego zmianą planu w obszarze gminnym precyzuje załącznik graficzny stanowiący integralną część przytoczonej na wstępie uchwały, będącej do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Łączna, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Nr 1 planu miejscowego, na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 –140 Łączna, w terminie do dnia 8 listopada 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie zawiadamiam, że przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocena skutków realizacji zmiany planu miejscowego na środowisko.
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna, w formie pisemnej, ust-nie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 8 listopada 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.