Przetarg na budowę kanalizacji...

2004-09-15 1508
Art. czytany: 2733 razy

Przetarg na budowę kanalizacji

0
Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych
Data otrzymania ogłoszenia ___________________
Numer
identyfikacyjny ______________________________

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa
Gmina Łączna Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Wojciech Kołodziejczyk

Adres
Kamionki 60 Kod pocztowy
26-140
Miejscowość
Łączna Województwo

Telefon
0-41 25-48-960 Faks
0-41 25-48-977
Poczta elektroniczna (e-mail)
@ Adres internetowy (URL)
www.
I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A
I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A
I.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY / WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Budowa kanałów sanitarnych , przykanalików , przepompowni w miejscowości Kamionki , Czerwona Górka gm. Łączna.
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
1/ kanał sanitarne z rur PVC o średnicy 0,20 m dł. 1650 m
2 przepompownie ścieków szt 2
3/ kanały sanitarne tłoczne z rur PE, średnicy 140mm dł 910 m
4/ kanały sanitarne tłoczne z rur PE , średnicy 90 mm dł 260 m
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Gmina Łączna
II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty 45.22.12.44-4
45.23.24.10-9
45.23.24.23-3
45.23.24.00-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE TAK
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Powyżej 60 000 EURO

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach 7 i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia / / i/ lub zakończenia / / (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WYMAGANE WADIUM
25 000, 00 PLN

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( okres ważności 6 miesięcy);
2. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek ( okres ważności 6 tygodni);
3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego ( okres ważności 6 miesięcy);
4.Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika budowy uprawnień
5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
6. Dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat ( od 1999 - 2003 r ) zamówień, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające , że roboty te zostały wykonane należycie
7. Inne określone w SIWZ
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z / / (dd/mm/rrrr)
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba lub: Minimum / Maksimum
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
A) Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
cena - 95 %
rękojmia - 5 %
- %
- %
- %
- %
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 02/11/2004 (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) 30,00 PLN
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
09/11/2004 (dd/mm/rrrr)
Godzina 10:30 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do / / (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 60dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 09/11/2004 (dd/mm/rrrr) Godzina 11:00 (gg:mm)
Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łącznej , Kamionki 60

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE TAK
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesieniaV.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 14/09/2004 (dd/mm/rrrr)
ZAŁĄCZNIK A
1.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Nazwa
Urząd Gminy w Łacznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Wojciech Kołodziejczyk - Kierownik
Adres
Kamionki 60 Kod pocztowy
26-140
Miejscowość
Łączna Województwo

Telefon
0-41 , 25-48-960 Faks
0-41 , 25-48-977
Poczta elektroniczna (e-mail)
@ Adres internetowy (URL)
www.
1.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa
Urząd Gminy w Łacznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Renata Jasińska
Adres
Kamionki 60 Kod pocztowy
26-140
Miejscowość
Łączna Województwo

Telefon
0-41 25-48-960 Faks
0-41 25-48-977
Poczta elektroniczna (e-mail)
@ Adres internetowy (URL)
www.
1.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Nazwa
Urząd Gminy w Łącznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres
Kamionki 60 Kod pocztowy
26-140
Miejscowość
Łączna Województwo

Telefon
0-41 25-48-960 Faks
0-41 25-48-977
Poczta elektroniczna (e-mail)
@ Adres internetowy (URL)
www.