Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna o udziale społeczeństwa- ponownym

2017-01-30 1043
Art. czytany: 701 razy

Łączna, dn. 30.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Łączna, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.),
informuje
o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji węzła płuczki wraz z układem transportowym w Zakładzie Kruszyw Kwarcytowych PCC Silicium”, na wniosek Inwestora – PCC Silicium S.A. z siedzibą w msc. Zagórze
nr 92, reprezentowanego przez Pana Przemysława Kruka- pełnomocnika.
Procedurę wszczyna się w związku z przedłożeniem do tut. organu w dniu 26.01.2017 r. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowe uzupełnienie zostało opracowane na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach.
W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 01.III.2017 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Wójta Gminy Łączna, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skarżysku-Kamiennej i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń
w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

Wójt Gminy Łączna
/-/