Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna

2017-03-09 0921
Art. czytany: 669 razy

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łączna

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łączna Uchwały Nr XXV/127/2016 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/130/08 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06.04.2004 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Nr 2 w planie miejscowym.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna na adres:
Urząd Gminy Łączna, ul. Kamionki nr 60, 26-140 Łączna w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2. Na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 42 oraz 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:
Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej;
b) ustnie do protokołu;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Łączna lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Łączna, ul. Kamionki nr 60, 26-140 Łączna lub adres e-mail: urzad@laczna.pl

z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.