Przetarg na budowę wodociągu w miejscowości Gózd

2004-10-07 1340
Art. czytany: 3557 razy

Przetarg na budowę wodociągu w miejscowości Gózd

Łączna 2004 - 10-07 Znak : I - 22262 - 2 - 04 O G Ł O S Z E N I E Gmina Łączna z siedzibą Urzędu w msc. Kamionki 60, 26-140 Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 295 m sieci wodociągowej w miejscowości Gózd (pożądany termin wykonania - 15.12.2004r.). Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością w wysokości 15 złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.00 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 25.10.2004 r do godz. 10.00 Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 25.10 .2004 r o godz.10.30 Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów : a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie sieci wodociągowej - 85 % b) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m i przekroju fi 40 mm - 5% c) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m i przekroju fi 50 mm - 5% d) okres rękojmi - - 5% Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni od dnia 25.10.2004 r.