Wykaz nieruchomości

2017-05-12 0743
Art. czytany: 510 razy

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna przeznaczonej do dzierżawy na okres poniżej 3 lat.

Wójt Gminy Łączna działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna.

1. Numer ewidencyjny nieruchomości – działka Nr 212/4,

2. Powierzchnia działki przeznaczonej
do wydzierżawienia - 0,6300 ha,

3. Tytuł prawny do nieruchomości - Akt notarialny AN 313/2001

4. Numer księgi wieczystej - KW 19867

5. Położenie nieruchomości - obręb geodezyjny Zalezianka, gm. Łączna,

6. Przeznaczenie terenu w planie
i sposób jej zagospodarowania
- działka w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zalezianka na terenie gminy Łączna oznaczona została symbolami: 11.RP-2 – tereny są przeznaczone po uprawy polowe z ograniczeniem zabudowy,
11.MR – tereny są przeznaczone pod zabudowę zagrodową, z dopuszczeniem znacznego udziału mieszkalnictwa jednorodzinnego i budownictwa letniskowego,

7. Opis nieruchomości - Nieruchomość 212/4 położona w miejscowości Zalezianka. Teren płaski.

8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - cena rocznego czynszu za dzierżawy wynosi 0,02 zł/1m2 gruntu. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT
9. Termin wnoszenia czynszu za
dzierżawę - do dnia 15 marca każdego roku,

10. Zasady aktualizacji opłat - czynsz podlega waloryzacji corocznie
w oparciu o określony w procencie, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.
11. Termin zagospodarowania
nieruchomości cały okres dzierżawy

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 12 maja 2017 r. - do
5 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łączna.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ
W URZĘDZIE GMINY ŁĄCZNA W GODZ. 8.00 – 14.00, POK. 7