Wykaz nieruchomości

2017-05-12 0744
Art. czytany: 550 razy

Wykaz nieruchomości

Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna przeznaczonej do dzierżawy na okres poniżej 3 lat.

Wójt Gminy Łączna działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna.

1. Numer ewidencyjny nieruchomości – część działki Nr 213/1,

2. Powierzchnia działki przeznaczonej
do wydzierżawienia - 0,8600 ha,

3. Tytuł prawny do nieruchomości - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego
IG.IV.7723-623-2/09

4. Numer księgi wieczystej - KW 29878

5. Położenie nieruchomości - obręb geodezyjny Czerwona Górka, gm. Łączna,

6. Przeznaczenie terenu w planie
i sposób jej zagospodarowania - działka w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na terenie gminy Łączna oznaczona została symbolem W3-UK1 – z istniejącym na części terenu budynkiem Szkoły Podstawowej w Łącznej, teren jest przeznaczony do dotychczasowego sposobu użytkowania do czasu likwidacji szkoły, zaś docelowo jest przeznaczony pod usługi kultury,
z postulowanym wykorzystaniem pod dom kultury i związane z nim urządzenia terenowe,
w tym postulowany amfiteatr ze sceną lub muszlą koncertową.
7. Opis nieruchomości - Nieruchomość 213/1 położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 0588T
w miejscowości Czerwona Górka. Teren płaski.
Część nieruchomości 213/1, która przeznaczona jest do dzierżawy usytuowana jest we wschodniej części działki.

8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - cena miesięcznego czynszu za dzierżawy wynosi 2,00 zł/1m2 gruntu. Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT
9. Termin wnoszenia czynszu za
dzierżawę - do dnia 15 każdego miesiąca,

10. Zasady aktualizacji opłat -czynsz podlega waloryzacji corocznie
w oparciu o określony w procencie, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.
11. Termin zagospodarowania
nieruchomości cały okres dzierżawy


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 12 maja 2017 r. - do
5 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łączna.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ
W URZĘDZIE GMINY ŁĄCZNA W GODZ. 8.00 – 14.00, POK. 7