WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2017-09-08 1314
Art. czytany: 754 razy


WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor do spraw dróg w Urzędzie Gminy w Łącznej.


2. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań z art.6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw,

którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw

publicznych,

- nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b) minimum 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez minimum 3 lata działalności

gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku,

c) posiada wykształcenie wyższe techniczne,

d) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków i wymagań.


3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym.

b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,


4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy.

b) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem gminnymi drogami,

c) prowadzenie ewidencji dróg gminnych.

d) udział w komisji przetargowej oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w zakresie należącym do właściwości otrzymanego zakresu,

e) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych;

f) prowadzenie spraw związanych z całorocznym utrzymaniem dróg;

g) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Łączna,

h) dokonywanie przeglądów i ocena stanu dróg,

i) uczestniczenie w przekazaniach placów budów i komisyjnych odbiorach wykonanych robót i usług,

j) potwierdzanie kart drogowych w ramach zimowego utrzymania dróg,

k) odbiór środków trwałych i przekazywanie ich właściwym podmiotom,

l) utrzymanie czystości i porządku na terenie placów zabaw, parków i skwerów gminnych,

m) wyposażenie parków i skwerów gminnych, dróg gminnych, i przystanków komunikacyjnych w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

n) planowanie prac i nadzór nad pracownikami grupy robót publicznych.


5. Warunki pracy:

a) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Techniczny, I piętro,

b) wymiar czasu pracy: pełny etat

c) wynagrodzenie 3.500 – 4.000 zł brutto

d) bardzo dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,

e) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

f) występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych,

g) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,

h) z upływem 3-miesięcznego okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony a potem także na czas nieokreślony.


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w tut. Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.


7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV (życiorys),

a) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

b) kserokopie świadectw pracy,

c) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) oryginał kwestionariusza osobowego,

e) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nin. rekrutacji.


Wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. dróg w Urzędzie Gminy w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna do dnia 22 września 2017r. godz. 12.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej)

a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy

tel. 041 2548 961

kom. 692 359 680