ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany wysokości dotacji na prowadzenie publicznych przedszkoli na terenie Gminy Łączna na rok 2017.

2017-09-12 1411
Art. czytany: 405 razy

ZARZĄDZENIE NR 41/2017
Wójta Gminy Łączna
z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany wysokości dotacji na prowadzenie publicznych przedszkoli na terenie Gminy Łączna na rok 2017.


Na podstawie art. 80 ust.2 i ust. 3 „h”, w związku z art. 14 ust. 3-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm. ), uchwały Nr XXVIII/140/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2017 rok oraz § 3 uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego zarządzam, co następuje:


§ 1.
1. Przyjąć roczną wysokość dotacji na jedno dziecko odbywające roczne,
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej na rok 2017 w kwocie 6.023,22
złotych.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w pkt 1 ustalono w wysokości równej
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łączna w 2017 roku.§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2017r.