UCHWAŁA Nr XXXVI/176//2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody

2017-11-09 1302
Art. czytany: 207 razy

UCHWAŁA Nr XXXVI/176//2017
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbliżenie budynku gospodarczego do granicy działki gminnej


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 oraz art. 30 ust 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę Pani Marcie Szołdra i Panu Piotrowi Szołdra na zbliżenie budynku gospodarczego na działce nr 414/6 o pow. 0,06 ha w miejscowości Kamionki obręb geodezyjny Czerwona Górka na odległość 1,5 m od granicy z działką nr 1003 o pow. 2,4937 ha własność Gmina Łączna położoną w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbliżenie budynku gospodarczego do granicy działki gminnej

Do Urzędu Gminy w Łącznej wpłynął wniosek dotyczący zbliżenia budynku gospodarczego na działce nr 414/6 o pow. 0,06 ha w miejscowości Kamionki obręb geodezyjny Czerwona Górka na odległość 1,5 m od granicy z działką nr 1003 o pow. 2,4937 ha własność Gmina Łączna położoną w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka.

W związku z powyższym na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, zachodzi konieczność uzyskania w tym zakresie zgody Rady Gminy.