Uchwała Nr XXXVI/177//2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu

2017-11-09 1303
Art. czytany: 314 razy

Uchwała Nr XXXVI/177//2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2017 r.


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 730 ze zm.) oraz art.23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uzgadnia się projekt uchwały Nr XXXVI/523/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.


Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Nr XLIX/872/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Święt. poz. 3147), ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe.
W załączniku nr 1 do przedłożonego projektu uchwały uszczegółowiono przebieg granicy Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego poprzez zastąpienie opisu granicy parku z formy tekstowej na wykaz współrzędnych punktów załamania granicy.
Projekt uchwały nie zmieni zatem przebiegu istniejącej granicy Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz jego powierzchni.