Wykaz nieruchomości

2017-11-24 0821
Art. czytany: 273 razy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna przeznaczonej do dzierżawy na okres poniżej 3 lat.

Wójt Gminy Łączna działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Klonów, gmina Łączna.

1. Numer ewidencyjny nieruchomości – działka Nr 18,

2. Powierzchnia działki przeznaczonej
do wydzierżawienia - 0,04 ha,

3. Tytuł prawny do nieruchomości - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego
IG.IV.7532.133.2012

4. Numer księgi wieczystej -

5. Położenie nieruchomości - obręb geodezyjny Klonów, gm. Łączna,

6. Przeznaczenie terenu w planie
i sposób jej zagospodarowania - działka w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Klonów na terenie gminy Łączna oznaczona została symbolem U3- tereny usług oraz KD-D2 – drogi gminne klasy dojazdowej
7. Opis nieruchomości - Nieruchomość nr 18 położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej w miejscowości Klonów. Teren płaski.

8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - cena miesięcznego czynszu za dzierżawy wynosi 2,50 zł/1m2 gruntu. Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT
9. Termin wnoszenia czynszu za
dzierżawę - do dnia 15 każdego miesiąca,

10. Zasady aktualizacji opłat -czynsz podlega waloryzacji corocznie
w oparciu o określony w procencie, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.
11. Termin zagospodarowania
nieruchomości cały okres dzierżawy


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 24 listopada 2017 r. - do
16 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łączna.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ
W URZĘDZIE GMINY ŁĄCZNA W GODZ. 8.00 – 14.00, POK. 7