Wykaz nieruchomości

2017-12-11 0755
Art. czytany: 309 razy

Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Wójt Gminy Łączna działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna.

1. Numer ewidencyjny nieruchomości – część działki Nr 214/1,

2. Powierzchnia działki przeznaczona
do wydzierżawienia - 0,008 ha,

3. Tytuł prawny do nieruchomości - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego
IG.IV.7723-623-2/09

4. Numer księgi wieczystej - KI1R/00029878/6

5. Położenie nieruchomości - obręb geodezyjny Czerwona Górka, gm. Łączna,
6. Przeznaczenie terenu w planie
i sposób jej zagospodarowania - działka w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na terenie gminy Łączna oznaczona została na mapie planu symbolem W3-US – stanowi teren przeznaczony do wykorzystania na cele sportu przyszkolnego. Docelowo, po likwidacji szkoły (W3-UK1), teren ten może być przeznaczony pod usługi sportu osiedlowego, a w braku takiej potrzeby - pod usługi podstawowe z zabudową do dwóch kondygnacji, w pozostałej części symbolem1.MR-1 - stanowią istniejącą zabudowę zagrodową z udziałem zabudowy jednorodzinnej, z dopuszczeniem uzupełnienia zabudowy na wolnych działkach.
7. Opis nieruchomości - Nieruchomość oznaczona numerem 214/1 ma bezpośredni dostęp do dróg oznaczonych
w miejscom planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KZ.2, KL.8 w obrębie Czerwona Górka.
8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - cena miesięcznego czynszu za dzierżawy wynosi 2,50 zł/1m2 gruntu. Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT
9. Termin wnoszenia czynszu
za dzierżawę - do 15 każdego miesiąca,

10. Zasady aktualizacji opłat - czynsz podlega waloryzacji corocznie
w oparciu o określony w procencie, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.
11. Termin zagospodarowania
nieruchomości cały okres dzierżawy


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. 8 grudnia 2017 r. - do
2 stycznia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łączna.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ
W URZĘDZIE GMINY W ŁĄCZNEJ W GODZ. 8.00 – 14.00, POK. 7