ZARZĄDZENIE NR 61 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości

2017-12-22 0755
Art. czytany: 358 razy

ZARZĄDZENIE NR 61
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
z dnia 4 grudnia 2017 r.


w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.)
oraz §1 załącznika Nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Łączna przyjętego Zarządzeniem Nr 53/2007 Wójta Gminy Łączna zarządzam co następuje:

§1

1. Wyrażam zgodę na wydzierżawienie gruntu o pow. 80 m², stanowiącego część działki nr. ewid. 214/1 położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka gm. Łączna z przeznaczeniem pod działalność handlową.

2. Okres wydzierżawienia nieruchomości do lat 3.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Technicznego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Teren o powierzchni 80 m² będący przedmiotem dzierżawy obejmuje załącznik nr 1 do Zarządzenia i oznaczony jest kolorem czerwonym.
Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat, części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka

W dniu 6 listopada 2017 roku do Urzędu Gminy Łączna wpłynął wniosek Pani Agnieszki Mędak, w którym zwraca się ona z prośbą o wydzierżawienie części nieruchomości o powierzchni 80 m² położonej w miejscowości Czerwona Górka obręb Czerwona Górka oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 214/1 z przeznaczeniem pod działalność handlową.
Zwrócić należy uwagę na okoliczność, iż dzierżawa nieruchomości objętej zarządzeniem ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Mianowicie, głównym powodem jej podjęcia jest fakt, iż zawarcie umowy dzierżawy niesie za sobą korzyści w postaci znacznych wpływów do budżetu gminy. Czynsz dzierżawny stanowi przychód gminy, który może być wykorzystywany na finansowanie jej zadań i potrzeb. Z uwagi na dochody Gminy uzyskiwane za dzierżawę gruntu zasadne jest zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej w/w nieruchomości.