OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 9.01.2018 r.

2018-01-09 0803
Art. czytany: 404 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 9.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
z dnia 9.01.2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2017.1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna z uzasadnieniem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17.01.2018 r. do 08.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna w godzinach od 730 do 1500 (poniedziałek-piątek) oraz na stronie internetowej urzędu: http://www.uglaczna.bip.doc.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i prognozą odbędzie się dnia 07.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, pokój nr 7, godz. 1300 .

Zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna – na adres:
Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2018 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
• projekcie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
• prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ( projektu Prognozy):
1) w formie pisemnej
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t.j.Dz.U.2013.262 ze zm.),
w terminie do dnia 02.03.2018 r. na adres:
Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna;
e-mail: l.religa@laczna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łączna.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:
• siedzibie Urzędu Gminy Łączna,
• na tablicach ogłoszeń,
• Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej http://www.uglaczna.bip.doc.pl),
• prasie regionalnej (ogłoszenie)