UCHWAŁA Nr XXXIX/191/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

2018-01-15 1117
Art. czytany: 448 razy

UCHWAŁA Nr XXXIX/191/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 grudnia 2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3), art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz.1257 ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu skargi trzech radnych Gminy Łączna , w sprawie jakości wykonania drogi gminnej w Czerwonej Górce i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej , uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E
Dnia 15 listopada 2017r, do Rady Gminy Łączna wpłynęło pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące spostrzeżeń radnych Gminy Łączna odnośnie funkcjonowania gminy.
Cztery spośród 10 spostrzeżeń, dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w związku z czym, Wojewoda Świętokrzyski przekazał powyższe punkty Radzie Gminy Łączna, według właściwości do załatwienia.

W oparciu o przedstawione dokumenty a także wyjaśnienia pracowników Urzędu Gminy ustalono, co następuje.
Przebudowa drogi gminnej w Czerwonej Górce została wykonana zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną.
Wszelkie prace wchodzące w zakres robót zostały odebrane przez Inspektora Nadzoru. Zarówno komisja odbiorowa, jak również kontrolujący ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Kielce nie stwierdzili uchybień w zakresie wykonanych robót. Wszystkie warstwy konstrukcyjne zostały wykonane na całym odcinku przebudowywanej drogi.
Podsumowując powyższe przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z obowiązującym prawem i brak jest znamion świadczących o uchybieniach wykonawczych w trakcie jej realizacji.

W związku z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - w przypadku gdy skarga uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.