Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców

2018-01-23 1213
Art. czytany: 364 razy

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazów Inspekcji Weterynaryjnej

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi Urząd Gminy w Łącznej informuje, że do dnia 16 lutego 2018 r. przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. nr 142 poz. 1161). Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej.

Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta,
7) złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:
1) sołtys,
2) izba rolnicza,
3) związek zawodowy rolników,
4) organizacja społeczno – zawodowa rolników,
5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji,
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczanych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.