UCHWAŁA NR XLI/199/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

2018-03-06 1246
Art. czytany: 250 razy

UCHWAŁA NR XLI/199/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 lutego 2018r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2017r. , poz.736 ) uchwała się , co następuje:


§ 1

W uchwale nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej § 2 otrzymuje nowe brzmienie :

„Podstawą wypłacania ekwiwalentu jest potwierdzenie przez Wójta lub Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej każdy członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w drodze uchwały.

Wprowadzona zmiana doprecyzowuje sposób rozliczania i wypłacania ekwiwalentu za działania ratownicze lub szkolenia realizowane na terenie Gminy z polecenia Wójta Gminy Łączna.