Zarządzenie Nr 1/2005

2005-03-08 1309
Art. czytany: 1597 razy

powierzenie obowiązków Kierownika ZGK

Zarządzenie Nr 1/2005
Wójta Gminy Łączna
z dnia 03.01.2005r.


w sprawie: powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łącznej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powierzam Panu Bogdanowi Pająkowi pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na okres od 1 stycznia 2005 roku do 28 lutego 2005 roku.

§ 2
Z tytułu pełnienia obowiązków kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej przysługiwał Panu będzie dodatek funkcyjny w wysokości 300,00 złotych brutto miesięcznie (słownie: trzysta złotych brutto miesięcznie).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.