Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

2005-10-26 0919
Art. czytany: 3761 razy

Wójt Gminy Łączna

Ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

Kandydaci przystępujący do konkursu winni legitymować się:

- wykształceniem wyższym technicznym (preferowana znajomość zagadnień z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska),
-co najmniej 5-letnim stażem pracy, dobrym stanem zdrowia.

Praca polegać będzie na nadzorowaniu zakładu budżetowego Gminy prowadzącego gospodarkę wodno-ściekową oraz zaopatrzenie w ciepło.

Oferta powinna zawierać:
-C V ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,
-kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności.

Oferty z dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„KONKURS' w terminie do 15 listopada 2005 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60 (pokój nr 1).
Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.
Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 25-48-960.