Budowa 830m sieci wodociągowej w miejscowości Jaśle, gm. Łączna

2006-05-24 1624
Art. czytany: 2166 razy

Gmina Łączna z siedzibą Urzędu w msc. Kamionki 60, 26-140 Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę 830m sieci wodociągowej w miejscowości Jaśle , gm. Łączna

( pożądany termin wykonania - miesiąc od momentu podpisania umowy)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością w wysokości 1o złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1- sekretariat w godzinach od 8.00 do 15.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 08.06.2006 r do godz. 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 08.06.2006 r o godz.10.30

Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów :
a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie sieci wodociągowej - 100 %

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.