Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. Budowa kompleksu oświatowego(II etap) na istniejących fundamentach - stan surowy zamknięty,

2006-06-21 1305
Art. czytany: 2610 razy

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. Budowa kompleksu oświatowego(II etap) na istniejących fundamentach - stan surowy zamknięty,

Gmina Łączna, w imieniu której działa Urząd Gminy w Łącznej,
Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. Budowa kompleksu oświatowego(II etap) na istniejących fundamentach - stan surowy zamknięty,
adres strony internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.uglaczna.bip.doc.pl
Zakres zamówienia :
Budowa kompleksu oświatowego na istniejących fundamentach; stan surowy zamknięty, z wyłączeniem : łącznika, schodów zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej.
budynek oświatowy: piwnica (szatnie, harcówka, archiwum, pomieszczenia gospodarcze i techniczne), parter ( 6 sal lekcyjnych, zespół żywieniowy z jadalnią, część administracyjna,)
I piętro ( 6 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, pracownie internetowe, biblioteka multimedialna)
-powierzchnia ogólna netto : 3416120 m2
-kubatura : 18744,44 m3
- wysokość: 8,40 m
- ilość kondygnacji 2+ podpiwniczenie (istniejące)
Przetarg dotyczy działów :
1. Roboty ziemne CPV 45100000-8
2 Fundamenty nowoprojektowane CPV45200000-9
3. Izolacja fundamentów CPV 4520000-9
4. Kondygnacja piwnic CPV 45262500-6, 45260000-7
5. Kondygnacja parteru CPV 45262500-6, 45260000-7
6. Kondygnacja I piętra CPV 45262500-6, 45260000-7
7. Klatka schodowa CPV 45260000-7
8. Szyb windowy 45260000-7
9. Dach CPV 45261100-5
10. Studzienki podokienne CPV 45262500-6, 4526311-4
11. Kraty studzienek podokiennych CPV 45450000-8

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Łącznej
Kamionki 60, 26 – 140 Łączna.
Materiały przetargowe : 20 zł (wersja papierowa)
Kryterium oceny ofert : cena 100%
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Wymagany termin realizacji : 30 listopada 2006r.
Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pok. nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 21 lipca 2006r. do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2006r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, po sprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (część jawna przetargu).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50. 000 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.

Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest – mgr. inż. Małgorzata Obarska (tel. 0-41 2548 960)