Przetarg nieograniczony na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków

2006-06-22 1422
Art. czytany: 2585 razy

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków

Gmina Łączna, w imieniu której działa Urząd Gminy w Łącznej,
Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowerj poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.”
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę tj. :
1. przygotowanie materiałów do projektowania wraz z aktualnymi podkładami sytuacyjno - wysokościowymi,
2. uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu w tym uzgodnienia z GDDKiA i z właścicielami sieci podziemnych,
3. uzyskanie uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem,
4. uzyskanie informacji o stanie prawnym terenu inwestycji.
5. zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,
6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego – pozwolenia na budowę.

Zakres zamówienia :
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc.Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

W postępowaniu mogą wziąc udział Wykonawcynie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ.

SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Łącznej,
Kamionki 60 26 – 140 Łączna.
Materiały przetargowe : bezpłatne.

Niedopuszcza się składania ofert cześciowych ani wariantowych.
Wymagany termin realizacji : 15 grudnia 2006r.
Oferte według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 29 czerwca 2006r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2006r. O godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, posprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (częsć jawna przetargu).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2. 000tys. zł (słownie : dwa tysiące złotych).

Kryterum oceny ofert ; cena 100%

Termin związania ofertą : 30 dni od terminu skłdania ofert.
Uprawnionym do kontaku z oferentami jest – mgr. Inż. Iwona Bednarz (tel. 0-41 2548 972)