Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

2006-07-06 1308
Art. czytany: 2554 razy

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

Gmina Łączna, w imieniu której działa Urząd Gminy w Łącznej,
Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.”
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę tj. :
1. przygotowanie materiałów do projektowania wraz z aktualnymi podkładami sytuacyjno - wysokościowymi,
2. uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu w tym uzgodnienia z GDDKiA i z właścicielami sieci podziemnych,
3. uzyskanie uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem,
4. uzyskanie informacji o stanie prawnym terenu inwestycji.
5. zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,
6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego – pozwolenia na budowę.
7. Opracowanie dokumentacji przetargowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna – wersja papierowa i elektroniczna)
Zakres zamówienia :
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc.Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ.

SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Łącznej,
Kamionki 60 26 – 140 Łączna.
Materiały przetargowe : bezpłatne.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Wymagany termin realizacji : 15 grudnia 2006r.
Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pok. nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 21 lipca 2006r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2006r. o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, po sprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (część jawna przetargu).


Kryterium oceny ofert : cena 100%

Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.
Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest – mgr. inż. Małgorzata Obarska (tel. 0-41 2548 960)