PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EUR0 NA UZYSKANIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 1.300.000,00 PLN NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

2006-09-08 1440
Art. czytany: 2671 razy

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EUR0 NA UZYSKANIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 1.300.000,00 PLN NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

Wójt Gminy Łączna
ogłasza
przetarg nieograniczony na uzyskanie kredytu w wysokości 1.300.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 roku.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2006r. do 30.09.2011r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Przewiduje się jedno kryterium oceny: cena – 100 pkt.
Wartość ceny oferenta odnoszona jest do najniższej ceny zaoferowanej przez oferentów.
Pozostałe oferty otrzymują ocenę niższą – proporcjonalnie do podanej ceny.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć jedynie ci wykonawcy, którzy złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj., że :
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej specyfikacją działalności
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełnienia warunków nastąpi poprzez weryfikację złożonych aktualnych dokumentów i oświadczeń.
W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium – termin związania ofertą wynosi 14 dni.
Adres strony internetowej, na której dostępna będzie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej w godz. 8.00-15.00 (fax: 041 25 48 977).
Oferty należy składać do dnia 25 września 2006r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2006r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej.