OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2006-10-23 1539
Art. czytany: 2505 razy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół , Szkoła Podstawowa im. E.G. Kaszyńskiego „Nurt” w Goździe, Gózd 125, 26 – 140 Łączna
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. „ Przebudowa okapów dachu budynku szkoły w msc. Gózd, gm. Łączna”.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest SIWZ : www.uglaczna.bip.doc.pl Sposób uzyskania specyfikacji : SIWZ - bezpłatna, można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
4. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa konstrukcji więźby dachowej polegająca na przedłużeniu istniejących krokwi poza lico ścian zewnętrznych i utworzeniu w ten sposób okapów o szerokości 60 cm. Pozostała część dachu (kształt i pokrycie ) pozostają bez zmian.
Istniejący budynek szkoły – wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Wysokość ściany – do 10 m . Budynek wykonany w latach sześćdziesiątych XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej. przedłużenie istniejących krokwi nad lukarnami w celu uzyskania okapu o szerokości 60 cm na ścianie lukarny oraz przy ścianie lukarny – elewacja północna i południowa budynku – na łącznej długości 65 m .
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej – Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia : 15 grudnia 2006r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków : w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ. Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 8 listopada 2006r. do godz. 10.00.
8. Wadium : nie wymagane.
9. Kryterium oceny ofert ; cena 100%
10. Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 8 listopada 2006r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2006r. o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, po sprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (część jawna przetargu).
11. Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą umieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów :nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
15. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest – Krzysztof Pastuszka (tel. 0-41 2548 975)