Konkurs na stanowisko: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

2007-01-04 1212
Art. czytany: 3920 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE



1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
b) preferowane wykształcenie wyższe techniczne
c) doświadczenie zawodowe min. 2 lata

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
d) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
d) doświadczenie w pracy samorządowej
f) znajomość zasad kosztorysowania,
g) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych, zarządzania zespołem ludzi oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
b) ustalanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,
c) nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej określoną uchwała Nr 35/IX/2004 rady Gminy w Łacznej z dnia 29 listopada 2004r. W sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łacznej,
d) opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
e) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
f) dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów – dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu
g) zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
h) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.



5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat
b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łacznej
c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na okres nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego
f) oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 19 stycznia 2007r.
O Zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom.. 692 359 680