Nabór na: Samodzielne stanowisko ds pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Łącznej

2007-01-04 1215
Art. czytany: 4288 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Samodzielne stanowisko ds pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy
w Łącznej

2. Wymagania niezbędne (formalne):
1. spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
2. preferowane wykształcenie wyższe techniczne
3. posiada łącznie conajmniej dwuletni staż pracy


3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
a) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
c) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
d) doświadczenie w pracy samorządowej,
e) doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej
f) oprócz wiedzy i doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków unijnych dodatkowym atutem będzie udokumentowanie i potwierdzenie skuteczności wcześniej składanych wniosków.
g) znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowym,
Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

1. Współ praca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
2. Inicjowanie udziału Gminy Łączna w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,
3. Przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł.
4. Współpraca z merytorycznymi pracownikami w Wydziale Technicznym i Wydziale Finansowym w przygotowywani wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.
5. Sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji z finansowaniem.
6. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania.
7. Gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys)
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (ksero),
e) oświadczenie o niekaralności.
f) kwestionariusz osobowy

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na samodzielne stanowisko ds pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 19 stycznia 2007 roku.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 41 2548 961
tel. 692 359 680