OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna

2007-01-15 1335
Art. czytany: 3543 razy

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łączna

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami), ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku dzieci poprzez :
I.
1. Organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna
2. Organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2007r. -15.000 zł.
Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2006 wyniosła 15.000 zł.

II. Organizację wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Łączna

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2007r. -5.000 zł.
Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2006 wyniosła 5.000 zł.
Zlecenie organizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie, w ciągu całego roku.

Wymogi formalne ofert:

1. Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Łączna,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e) rozliczyły dotacje na realizację powyższych zadań za rok 2006,
f) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 , poz. 2207)
2. Termin realizacji zadania - od podpisania umowy do 31 grudnia 2007r.
3. Warunki realizacji zadania: zapewnienie wysokiego poziomu sportowego, bezpieczeństwa uczestników.
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem 'Oferta na realizację zadania publicznego' w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej , pokój nr 1 w godzinach 7.30 -15.00 w terminie do dnia 16 lutego 2007r. do godziny 15.00.
Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursowa, zgodnie z trybem określonym w Regu1aminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 /2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku dzieci organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym wart. 3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wo1ontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji pub1icznej lub przez nie nadzorowanym.
6. Do ofert należy dołączyć:
- aktualny wypis z KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
- statut podmiotu
- sprawozdanie finansowe za 2006r.
Kryteria oceny złożonych ofert:
a) merytoryczna wartość oferty- ska1a ocen 0 - 10 pkt.
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - skala ocen 0 -8 pkt
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen 0 -8 pkt
d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy - skala ocen 0 -8 pkt
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje -skala ocen 0 -10 pkt
Uwagi.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 2548 961 /Sekretarz Gminy/.