WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy w Łącznej

2007-02-01 1402
Art. czytany: 2583 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy w Łącznej

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
b) preferowane wykształcenie wyższe techniczne
c) doświadczenie zawodowe min. 2 lata w pracy dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej,
d) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
e) znajomość ekonomicznych aspektów planowania i realizacji inwestycji,
f) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
g) znajomość zasad kosztorysowania,
h) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie przygotowania zawodowego upoważniającego do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy, i robót (dokument o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowywanie i realizacja inwestycji gminnych,
b) opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji
c) monitorowanie przebiegu inwestycji programowych
d) analizowanie harmonogramów rocznych inwestycji,
e) opracowanie informacji na temat przebiegu inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym,
f) opracowanie informacji i sprawozdania z realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy,
g) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Techniczny,
c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na okres nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego
f) oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Technicznego Urzędu Gminy w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 15 lutego 2007r. O Zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom.. 692 359 680