WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENT DS. PODATKÓW

2007-02-01 1404
Art. czytany: 3186 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent ds. podatków

2. Wymagania niezbędne (formalne):
1. spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie
- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
określonym stanowisku
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
2. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne


3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
a) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
c) doświadczenie w zakresie egzekucji należności
Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

1. współpraca z merytorycznymi pracownikami w Wydziale Finansowym w przygotowywaniu deklaracji podatkowych.
2. Sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących podatku VAT.
3. prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji wpłat i zwrotów podatku
4. prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczeń z ZUS
5. rozliczenia z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT.
6. wszczynanie postępowań egzekucyjnych, sporządzanie tytułów wykonawczych


5. Warunki pracy:
1. wymiar czasu pracy: pełny etat
2. miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Finansowy,
3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na okres nieokreślony.6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys)
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
d) oświadczenie o niekaralności.
e) kwestionariusz osobowy


7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ds. Podatków ” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 15 lutego 2007 roku.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 41 2548 961
tel. 692 359 680