Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

2007-05-28 1301
Art. czytany: 4959 razy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
radcy prawnego
w Urzędzie Gminy w Łącznej

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Wójt Gminy Łączna ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej.

1. Do obowiązków radcy prawnego należeć będzie obsługa prawna Urzędu Gminy w Łącznej, a w szczególności:
- opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
- obsługa prawna i doradztwo prawne dla Rady Gminy, pracowników Urzędu ,
- opiniowanie projektów, umów, porozumień,
- wydawanie opinii prawnych dot. spraw pracowniczych,
- udzielanie pracownikom Urzędu porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
- występowanie w charakterze pełnomocnictwa Wójta w postępowaniu sądowym,
administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
- uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie
stosunku prawnego.

2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe prawnicze,
- wpis na listę radców prawnych
- jest obywatelem polskim,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
- posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- pożądany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

3. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- dokument poświadczający wykształcenie wyższe / kserokopia dyplomu ukończenia studiów
wyższych prawniczych/,
- dokument stwierdzający wpis na listę radców prawnych,
- kopie świadectw pracy o ile kandydat legitymuje się stażem pracy.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Łącznej lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Kamionki 60. 26-140 Łączna w terminie od 28.05.2007 r.
do 12.06.2007 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko radcy prawnego”

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).

Dodatkowych informacji udziela Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy tel. 41 2548 961.