WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. INWESTYCJI

2007-10-31 1251
Art. czytany: 2712 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. INWESTYCJI

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. INWESTYCJI

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor ds. inwestycji

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
- obywatelstwo polskie
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
b) preferowane wykształcenie wyższe techniczne
c) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
d) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
e) ogólna znajomość zasad kosztorysowania,
f) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowywanie i realizacja inwestycji gminnych,
b) opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji
c) monitorowanie przebiegu inwestycji programowych
d) analizowanie harmonogramów rocznych inwestycji,
e) opracowanie informacji na temat przebiegu inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym,
f) opracowanie informacji i sprawozdania z realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy,
g) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Techniczny,
c) bardzo dobre warunki pracy - praca w młodym kreatywnym zespole
d) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych
e) z upływem 3-miesięcznego okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego
f) oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 15 listopada 2007r.
O Zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom.. 692 359 680