Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2007r.

2008-02-06 1209
Art. czytany: 1566 razy

Zarządzenie Nr 64/2007
Wójta Gminy Łączna
z dnia 30 listopada 2007r.


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007r.

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) z związku z art.186 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), oraz
Uchwały Rady Gminy Nr 5/II/2007 z dnia 19 marca 2007r. zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia
19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

§ 2


1.W §1 zwiększa się dochody o kwotę 21 206,00zł na dotację celową.
Plan dochodów po zmianach wynosi 10 555 788,00zł
2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:
a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 21 206,00zł w dziale:
Dział Rozdział § N A Z W A Kwota
852 POMOC SPOŁECZNA 21 206,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 206,00
2010 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 21 206,00
Ogółem zwiększenia dochodów 21 206,00
§ 3

1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 21 206,00zł na wydatki bieżące.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10 877 788,00zł
2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany:
a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 21 206,00zł w dziale:
Dział Rozdział § N A Z W A Kwota
852 POMOC SPOŁECZNA 21 206,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 206,00
3110 Świadczenia społeczne 21 206,00
Ogółem zwiększenia wydatków 21 206,00

b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 717,00 zł w działach:

Dział Rozdział § N A Z W A Kwota
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400,00
01095 Pozostała działalność 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 750,00
75011 Urzędy wojewódzkie 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4260 Zakup energii 250,00
75023 Urzędy gmin 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00
4810 Rezerwy 10 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 500,00
80110 Gimnazja 2 500,00
4260 Zakup energii 2 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA 3 067,00
85202 Domy Pomocy Społecznej 675,00
4330 Zakup usług przez jst od innych jst 675,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 342,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 1 992,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00
4300 Zakup usług pozostałych 50,00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 50,00
4300 Zakup usług pozostałych 50,00
Ogółem zmniejszenia wydatków 19 717,00
c) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 717,00zł działach:
Dział Rozdział § N A Z W A Kwota
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400,00
01095 Pozostała działalność 400,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 750,00
75011 Urzędy wojewódzkie 750,00
4300 Zakup usług pozostałych 750,00
75023 Urzędy gmin 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 500,00
80110 Gimnazja 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA 3 067,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 342,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 292,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 501,00
3110 Świadczenia społeczne 501,00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 50,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 174,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00
4300 Zakup usług pozostałych 44,00
4410 Podróże służbowe krajowe 80,00
Ogółem zwiększenia wydatków 19 717,00

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.